Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna

Założenia programowe dla miasta i gminy Olecko

Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Olecko

Założenia programowe dla miasta i gminy Olecko  w wyborach samorządowych, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Bezpieczeństwo
1. Wykonać monitoring miasta.
2. Wspierać służbę zdrowia, policję i straż pożarną.
3. Wybudować remizę strażacką w Gąskach i doposażyć jednostki OSP w nowoczesny sprzęt, w tym samochody bojowe.

Infrastruktura drogowa
1. Remontować i przebudowywać drogi na terenach wiejskich oraz ulice i chodniki miejskie w ścisłej współpracy ze Starostwem Powiatowym i Spółdzielnią Mieszkaniową.
2. Doprowadzić do przebudowy drogi krajowej nr 65 z Olecka do Ełku i z Olecka do Kowali Oleckich wraz ze ścieżką pieszo-rowerową z Olecka do Sedranek.
3. Zbudować ścieżkę pieszo-rowerową z Olecka do Jasiek oraz wykonać bezpieczne przejście dla pieszych przez obwodnicę.
4. Wykonać przejście pieszo-rowerowe przy wiadukcie w kierunku Wieliczek.
5. Doprowadzić do budowy ronda przy zajeździe w Sedrankach.

Gospodarka komunalna
1. Zrewitalizować północną części Placu Wolności.
2. Budować lokale socjalne.
3. Powiększyć tereny zielone w mieście, w tym na Os. Siejnik, Os. Lesk.
4. Stworzyć możliwość odpracowywania zaległości czynszowych za lokale komunalne.

Kultura
1. Przebudować budynek AGT i przekształcić go w nowoczesny ośrodek sztuki multimedialnej, który swoim wyposażeniem, jak również formą architektoniczną stanowiłby perełkę w tej części Mazur.
2. Zbudować amfiteatr.
3. Dbać o wysoki poziom cyklicznych imprez kulturalnych oraz wprowadzić nowe imprezy np. koncerty muzyki poważnej i inne.
4. Stworzyć dużą imprezę muzyczną o charakterze międzynarodowym, najlepiej sięgającą do tradycji Olecka w balladzie i bardach oraz folk rocku i powrót do młodej alternatywy pod hasłem „Fiesta Borealis”.

Oświata
1. Utrzymać dotychczasową sieć szkół i przedszkoli oraz doposażyć w nowoczesne pomoce naukowe.
2. W dalszym ciągu dofinansowywać i wspierać rozwój żłobków.  
3. Systematycznie podnosić poziom nauczania i wychowania dzieci i młodzieży oraz wzmocnić współpracę z rodzicami.
4. Prowadzić edukację dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym nauczyć zasad udzielania pierwszej pomocy.

Działania na rzecz rodziny
1. W miarę możliwości rozszerzać ulgi na rzecz rodziny w ramach Oleckiej Karty Rodziny 3+.
2. Budować place zabaw i przyszkolne obiekty sportowe w mieście i na wsi.
3. Utworzyć Radę Seniorów oraz wspierać świetlice, w których działają Kluby Seniorów.   
4. Przebudować świetlicę wiejską w Sedrankach.

Sport i turystyka
1. Budować ścieżki rowerowe.
2. Budować infrastrukturę do uprawiania sportów zimowych.
3. Kompleksowo zagospodarować i ożywić jezioro Oleckie Wielkie i tereny przyległe poprzez:
  -  budowę nowych plaż i pomostów,
  -  budowę wyciągu do nart wodnych oraz boisk i kortów na „Szyjce”,
  -  wyznaczenie miejsc do grillowania,
  -  przebudowę „Maratonu”, LOK, PTTK,
  -  przebudowanie „Wiewiórczej Ścieżki”,
  -  rozwiązanie problemu zarastania jeziora przy ujściu rzeki Lega.
4. Dążyć do zagospodarowania rzeki Lega i jej terenów przyległych.

Przedsiębiorczość
1. Zmodernizować targowicę miejską.
2. Rozszerzać tereny objęte Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Tereny Aktywności Gospodarczej (TAG).
3. Utworzyć system ulg podatkowych.
4. Prowadzić doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Inne
1. Opracować kalendarz podatnika.
2. Wprowadzić budżet obywatelski.
3. Opracować i wdrażać postanowienia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy oraz Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej.

Założenia programowe dla powiatu oleckiego

Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna Olecko

 

Założenia programowe dla powiatu oleckiego,  w wyborach samorządowych, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Służba zdrowia
1. Pozyskiwać fundusze unijne na realizację programów profilaktyki zdrowotnej.
2. Poprawić jakość usług medycznych poprzez usprawnienie pracy rejestracji pacjentów, izby przyjęć i poradni specjalistycznych.
3. Wyremontować V piętro szpitala i utworzyć ośrodek rehabilitacji dziennej na bazie pomieszczeń pracowni rehabilitacji.
4. Zakupić nowy specjalistyczny ambulans typu „S” na potrzeby szpitala.
5. Doposażyć szpital w sprzęt medyczny w celu wykonywania zabiegów specjalistycznych.

Oświata i wychowanie
1. Utrzymać sieć szkół ponadgimnazjalnych.
2. Wzmocnić jakość kształcenia oświatowego.
3. Dostosować kierunki kształcenia zawodowego do rynku pracy.
4. Zmodernizować infrastrukturę sportową w szkołach i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych.

Inwestycje drogowe
1. Zmodernizować ulice w Olecku:
- ul. Przytorową,
- ul. Kamienną,
- ul. Kopernika,
- ul. Składową.
2. Zmodernizować i przebudować drogi w Gminie Olecko:
- drogę Kukowo – Małe Olecko,
- drogę w Łęgowie.
2. Zmodernizować i przebudować drogi w Gminie Kowalach Oleckich:
- drogę Wężewo – Golubie Wężewskie,
- drogę Sokółki – Czukty.
3. Zmodernizować i przebudować drogi w Gminie Wieliczki:
- drogę Wieliczki – Markowskie,
- drogę Szeszki – Wieliczki.
4. Zmodernizować i przebudować drogi w Gminie Świętajno:
- drogę Dunajek – Świętajno,
- drogę Ciche – Duły.

Strona Główna Powered by CMSimple Template: ge-webdesign.de Login

nach oben